GENERELT

Vis altid hensyn og hjælpsomhed såvel på klubbens område som til søs.
Hav altid det fornødne redningsudstyr i båden og hold det i forsvarlig stand.
Henkast ikke flasker og andet affald på klubbens område.
Hunde skal overalt på klubbens område føres i snor
Det er bestyrelsen, der indkalder til pligtarbejde og fordeler dette, det adviseres i så god tid som overhovedet muligt.
Udeblivelse fra pligtarbejde medfører en bøde til klubben på kr. 200.- pr. udeblevet time.
Klubben nedrammer alle fortøjningspæle inden for området og der må kun fortøjes til disse på den af bestyrelsen anviste plads.
Det pålægges medlemmer, der har båd i vandet, at anskaffe sig en forsvarlig fortøjning med flere kraftige fjedre.
Både, der skal anbringes på land (også beddingsstativer og både på bådvogn) skal anbringes på den af bestyrelsen anviste plads.
Intet materiel må efterlades på broen.
Enhver bådejer har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj og skal herunder drage omsorg for, at det er lænset og vel fortøjet. Fartøjer der synker skal omgående hæves.
Klubben påtager sig intet ansvar for tyveri, hærværk, brand og lignende.
Børn under 10 år skal være iført redningsvest under færdsel på broerne.
Elektricitet kan bruges til håndværktøjer, opladning af batterier og lignende, men må under ingen omstændigheder bruges direkte til opvarmning.

KLUBHUSET

Klubhuset må benyttes af alle klubbens medlemmer. Nøglen er den samme som benyttes til porten og til værkstedet.Køleskab og fryser kan benyttes i rimeligt omfang under hensyntagen til, at der er mange om den sparsomme plads. Der må ikke ryges i klubhuset
Private baderekvisitter må ikke opbevares i klubhuset.
Opslagstaven ved indgangen til køkkenet er forbeholdt bestyrelsen, mens de øvrige tavler kan benyttes af medlemmerne.
Der er mulighed for at leje klubhuset til private fester ved henvendelse til bestyrelsen.
I begrænset omfang kan bådudstyr (f. eks. hynder) opbevares på loftet om vinteren.
Ved brug af klubhuset skal der vises hensyn over for andre medlemmer som opholder sig i lokalet.

I perioden mellem standerstrygning og standerhejsning må klubhuset, klubbens faciliteter og område samt bådene ikke anvendes til beboelse eller beboelseslignende benyttelse såsom jævnlig madlavning og ophold. Ismaskinen og fryser i klubhuset slukkes i perioden.

I perioden mellem standerhejsning og standerstrygning kan medlemmer kun benytte bådene til beboelse, hvis opholdet er af rent forbigående art. Rent forbigående art er weekends og perioder svarende til nomal ferie. Klubhus og landområde må ikke anvendes til beboelse.

BÅDPLADSEN og VÆRKSTEDET

På pladsen findes et værksted som frit kan anvendes. Værktøj må kun undtagelsesvis fjernes værkstedet til kortvarig brug i bådene, og skal naturligvis altid lægges på plads straks efter brug. Husk at rydde op efter dig!
Ved porten findes en beholder til spildolie, bag værkstedet lader til akkumulatorer samt et trykluftanlæg.
Mastereolen er kun til master. Sørg for at wirer, vantskruer o. lign. ikke berører andres aluminiumsmaster, da tæring kan opstå.
Efter søsætning skal der ryddes op på pladsen, og bukke og stativer skal placeres efter kranførerens anvisninger, og være forsynet med tydeligt bådpladsnummer..
Børn under 10 år skal bære redningsvest, når de færdes alene på pladsen og på broerne.

RENGØRING

Ugentlig rengøring og hovedrengøring foretages efter en turnusordning, som fremgår af et opslag i klubhuset.
Det bør tilstræbes, at rengøringen foretages i ugens sidste halvdel.
Manglende rengøring medfører en bøde til klubben på kr. 750.-Manglende deltagelse i hovedrengøring medfører en bøde til klubben på kr. 1.000.-

KRANEN

Optagning og søsætning af både med klubbens kran må kun foretages af klubbens kranførere. Kranførere er personer, der, efter klubbens vurdering, kender kranen og har erfaring med optagning og søsætning af både.
Klubben påtager sig ikke ansvar for skader på både m.m. i forbindelse med optagning og søsætning, og har ingen forsikring til dækning af skader, der måtte opstå ved brugen af kranen.
Ejeren (eller dennes stedfortræder) har det endelige ansvar, og tilrettelægger i samarbejde med kranføreren udførelsen af forflytningen. Ejeren eller dennes stedfortræder skal derfor være til stede ved forflytningen.
Kranen benyttes desuden som mastekran.
Båden skal være ansvarsforsikret og policen skal forevises.
Optagning og søsætning af både tilrettelægges i samarbejde med kranføreren.
Der tages størst muligt hensyn til medlemmernes ønsker om placering på bådpladsen. Om nødvendigt kan bestyrelsen anvise placering af bådene.

BROERNE

Din båd skal være forsynet med navn og hjemsted. Husk gode fortøjninger med trækaflastere samt spring. Vær desuden klar over, at vandstanden kan variere betydeligt. Tilse din båd regelmæssigt og især i forbindelse med uroligt vejrlig.
Joller er fartøjer under 15 fod ~ 4,57 m længde overalt (LOA), dog undtaget kanoer, kajakker, sejlbrætter og lignende. Vandscooter betragtes som jolle.
Hvert Aktivt medlemskab må eje 1 jolle.
Joller skal opbevares i jollestativet, men må dog henligge i vandet, hvis de ikke rager ud over pladsens begrænsninger. De må ikke fortøjes under broerne, da disse kan beskadiges ved højvande.
Al færdsel på broerne sker på eget ansvar.

SEJLADS I KØBENHAVNS HAVN

De til enhver tid gældende regler for sejlads i Københavns Havn, skal overholdes af klubbens medlemmer.
Der må højst sejles med 3 knobs fart i Kalvebodløbet forbi sejlklubberne.