• Vedtægter for

  SEJLKLUBBEN TOKOSTEN

  Stiftet d. 8. juni 1977.
  Revideret på generalforsamlingen 5.11.2016

  (Hent vedtægterne 17.11.2012 som pdf-fil)

  §: 1
  Foreningens navn og hjemsted.
  Foreningens navn Sejlklubben Tokosten. Dens hjemsted er København.

  §: 2
  Foreningens formål.
  Sejlklubbens formål er at varetage bådejernes interesse overfor myndighederne og private samt medvirke til søsportens fremme.

  §: 3
  Medlemsskab af organisationer.
  Foreningen indmelder sig i Dansk Sejlunion eller Dansk Motorbådsunion, såfremt en generalforsamling beslutter dette.

  §: 4
  Optagelse af medlemmer.
  Som aktivt eller passivt medlem i sejlklubben kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, som opfylder foreningens formål. For at blive optaget som aktivt medlem indbetales et indskud som fastsættes af generalforsamlingen.
  Optagelse af umyndige som medlem af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre / værge.
  Klubben består af 54 andele, som altid er fordelt på 54 indbetalte aktive medlemskaber.
  Der kan maksimalt være to personer pr. aktivt medlemskab, i det følgende kaldt aktive medlemmer. Et af de aktive medlemmer står som ejer af andelen og er ansvarlig for kontingentindbetaling og over for klubben i øvrigt.
  Hvis båden har flere end 2 ejere, skal de øvrige være passive medlemmer.
  Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr.§:18. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på Generalforsamlingen.

  §: 5
  Bådpladser.
  Det er kun sejlklubben der kan afhænde og udleje bådpladserne.
  Efter 1981 skal man for at være aktivt medlem af klubben selv benytte sin bådplads, bådpladsen kan herefter ikke udlejes.
  Alle både skal være søsat senest 1. juni.
  Inden anskaffelse af større båd skal bestyrelsen underrettes, såfremt båden ikke kan ligge på den tidligere anviste plads.
  Nye både over 10 meter overalt længde kan ikke optages i sejlklubben.
  Alle både skal føre navn og hjemsted, samt forevise gyldig ansvarsforsikring.
  De for klubben til enhver tid gældende regler findes i en folder, i klubhuset og på klubbens hjemmeside (tokosten.dk). Det er medlemmernes pligt at kende disse regler og overholde dem.
  ”Havnereglement for Københavns Havn”og bestemmelserne i lejekontrakter med By&Havn for areal og vand skal overholdes.

  §: 6
  Indskud.
  Indskud fastsættes af generalforsamlingen. Indskud tilbagebetales ved udmeldelse jfr. §: 8.
  §: 6 kan optages til revision på enhver generalforsamling.
  Klubben har altid 54 indbetalte indskud.

  §: 7
  Kontingent.
  Foreningens kontingent, pladsleje og pligtarbejde fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  Kontingentet og pladslejen opkræves halvårligt forud 1. december og 1. juni, med rettidig indbetaling senest 15. december og 15. juni. Det på generalforsamlingen vedtagne antal timers pligtarbejde skal overholdes.
  Passive medlemmer betaler kun det ordinære kontingent.
  Pladslejen beregnes efter bådpladsens bredde i vandet.
  Fremlejes bådpladsen tilfalder den derved indkomne pladsleje sejlklubben. Pladslejens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
  Frivilligt arbejde for klubben godkendt af bestyrelsen modregnes i de fastsatte pligtarbejdstimer.

  §: 8
  Udmeldelse – eksklusion.
  1. Varsling om opsigelse af aktivt medlemskab sker skriftligt.
  Antallet af aktive medlemskaber er altid 54.
  2. Medlemmer der har varslet deres opsigelse, skal forsat sørge for at rengøringen udføres samt betale kontingent / pladsleje indtil indskuddet tilbagebetales. Dette sker når nyt medlem indmeldes.
  Der kan beregnes morarenter af alle forfaldne ydelser.
  3. Hvis flere medlemmer har varslet deres opsigelse, afregnes der i samme rækkefølge som klubben har modtaget varslet.
  4. Når et opsigelsesvarsel modtages, kan der eventuelt rokeres i.h.t. venteliste.
  Forskel i indskud / pladsleje afregnes straks.
  5: Hvis pkt. 2 er overholdt og opsigelsen er ældre end løbende måned + 1 måned, kan der afregnes hvis medlemmet personligt møder i klubben, med en person som ønsker at blive aktivt medlem. Der kræves dog, at klubben kan acceptere dette medlem, samt dennes fartøj.
  6. Al afregning sker gennem klubbens kasserer, som i samråd med bestyrelsen anviser havneplads og tildeler medlems nr..
  7. Når et medlem er kommet i kontingent / plads-lejerestance for 30 dage, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ved eksklusion fortabes alle rettigheder. Ingen, der er udelukket som medlem af klubben på grund af kontingent / pladsleje restance, kan optages på ny som medlem af klubben, før end vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
  Hvis pligtarbejde ikke overholdes uden bestyrelsens sanktion, kan eksklusion finde sted.
  I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
  Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
  generalforsamling. Indsigelser og fordring om afgørelse på generalforsamling skal fremsættes inden for varslingsperioden. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10% medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
  vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal
  optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af foreningens love, jfr. § 18.
  Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som foreskrevet til
  beslutning om eksklusion.
  8. Ved eksklusion tilbagebetales indskuddet efter salg af bådpladsen i h.h.t. gældende regler for salg, dog med fradrag af eventuelle påløbne udgifter ved eksklusionen. Der betales kontingent og pladsleje
  indtil salgsdatoen. Ved eksklusion skal alle ejendele fjernes inden for den af bestyrelsen givne tidsfrist. Tidfristen skal være på mindst 1 måned. Hvis kravet ikke imødekommes, har bestyrelsen ret til at flytte ejendelene uden for porten for ejers bekostning og ansvar.

  §: 9
  Ordinær generalforsamling.
  Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
  Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
  generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
  De medlemmer, som har oplyst e-mail adresse, vil modtage materialet pr. e-mail.
  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.
  Forslag og især lovforslag kan justeres undervejs, fra disse er fremsat til drøftelse, og indtil de er endelig vedtaget. Det sker ved hjælp af såkaldte ”Ændringsforslag”. Et Ændringsforslag kan stilles af
  aktive stemmeberettigede medlemmer under en generalforsamling, tillige med det medlem, der oprindelig er kommet med forslaget.
  Hvert aktivt medlemskab, som ikke er i restance, har én stemme ved generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af et stemmeberettiget medlem eller ved skriftlig fuldmagt. Hvert
  stemmeberettiget medlemskab kan maksimalt repræsentere 2 fuldmagter. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

  §: 10
  Dagsordenen.
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år, med deraf fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  5. Valg af formand på lige årstal.
  6. Valg af øvrige bestyrelse: På ulige årstal valg af kasserer, et bestyrelsesmedlem.
  På lige årstal valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Hvert år vælges en 1. Suppleant og en 2. Suppleant.
  7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  8. Valg af udvalg.
  9. Eventuelt.

  §: 11
  Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsens måde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §: 9 som ved ordinær generalforsamling.

  §: 12
  Generalforsamlingens ledelse M.V.
  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 20 % stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.
  Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
  Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes på samme generalforsamling.

  §: 13
  Bestyrelse, valg.
  Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.
  Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et bestyrelsesmedlem og vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted.
  Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb indtræder de af generalforsamlingen valgte suppleanter.

  §: 14
  Konstituering.
  Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
  Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsen udpeger kranførerne.

  §: 15
  Regnskab.
  Klubbens regnskabsår er fra 1. september til 30. august.
  Bestyrelsen skal inden 30. september afgive driftsregnskab for det foregående år til revisorerne.
  Driftsregnskabet forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse.
  Driftsregnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  §: 16
  Revision.
  På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
  Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.
  Driftsregnskabet forsynes med en påtegning.
  Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger og skal mindst 2 gange årligt foretage et uanmeldt eftersyn.

  §: 17
  Midler.
  Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse. Den kontante beholdning må ikke overstige 1000,00 kr. Kassereren kan af bestyrelsen gives fuldmagt til at foretage betalinger via net-bank ( Aautorisation). Formand og et bestyrelsesmedlem kan gives adgang til netbankens konto-kik.

  §: 18
  Vedtægtsændringer.
  Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
  Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne
  stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

  §: 19
  Foreningens ophævelse.
  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
  På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at stemmeflertal her er tilstrækkeligt,
  Ajourført den 5/11-1988, samt, 6/11-1993 ( §: 8 ). 8/11-1998.
  Ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr. 13/11-1999 ( §:10 stk. 7 ).
  Ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr. 19/11-2005 ( §:5 sidste linie ).
  Senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr. 11/11-2006 ( §:15 første og anden linie ).
  samt ( §:9 4. afsnit indsat ).
  Senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr. 14/11 2009 (§ 5, sidste afsnit og § 9, 3. afsnit)
  Senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr. 17.11.2012.

  Senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning pr.5.11.2016